Tuesday, November 16, 2004

Taiwan NT final roster for the Stankovic Cup

Manager: Lee Chin-chi
Head Coach: Hu Tsai-lin
Assistant Coach: Chou Hai-jung, Fu Min-jen

Players:

Tsun Wen-din 1984.07.06 C 202 86
Chen Hsin-an 1980.07.01 F 196 90
Chou Shih-yuan 1983.11.16 G/F 185 80
Lee Hsueh-lin 1984.01.31 G 176 75
Chang Chi-feng 1981.04.22 G/F 182 84
Lee Chi-yi 1978.10.27 C/F 200 90
Tien Lei 1983.06.01 C/F 202 86
Wang Chih-chun 1982.04.23 G 180 75
Lee Fong-yong 1980.12.15 C/F 197 89
Yang Che-yi 1978.10.20 F 193 85
Lin Chi-jay 1982.06.11 F 193 92
Wu Dai-hao 1985.02.07 C/F 202 98