Thursday, February 17, 2005

2005 SBL All-Star Game roster finalized

Red Team

G Chang Chi-feng, Dacin
G Lo Shin-liang, Sina
C Lee Fong-yong, Dacin
F Tien Lei, Dacin
F Yang Che-yi, Videoland
G Chen Huei, Videoland
G Lin Jia-huang, Videoland
G Wang Chih-chun, Dacin
F Lee Chi-yi, Videoland
F Hsiung Jen-jen, Videoland
C Lai Kuo-hong, Videoland
C Liu Yi-hsiang, Sina

White Team

G Chen Shi-nian, Taiwan Beer
GYang Yu-min, ETSN
C Tsun Wen-din, Yulon
F Lin Chi-jay, Taiwan Beer
F Chou Shih-yuan, Yulon
G Hsu Hao-cheng, Taiwan Beer
G Chen Chih-chun, Yulon
G Lee sueh-lin, Yulon
F Ho Sho-jen, Taiwan Beer
F Yang Chin-min, Bank of Taiwan
C Ha Hsiao-yuan, Taiwan Beer
C Wu Dai-hao, ETSN