Monday, April 17, 2006

Asia-basket 2005-06 SBL Awards

All-Star First Team:
F Tien Lei (Dacin)
F Lin Chi-jay (TB)
C Tsun Wen-din (Yulon)
G Lo Shin-liang (YMY)
G Chen Chih-chun (Yulon)

All-Star Second Team:
F Lee Chi-yi (VL)
F Yang Che-yi (VL)
C Hsiao Yuan-chan (ETSN)
G Chang Chi-feng (Dacin)
G Chien Ming-fu (BOT)

Play of the Year: Tien Lei (Dacin)
Coach of the Year: Wei Chen-min (BOT)
Defensive Player of the Year: Tsun Wen-din (Yulon)
Most Improved Player: Hsiao Yuan-chan (ETSN)
Rookie of the Year: Su Yi-chieh (Dacin)