Monday, April 05, 2004

03-04 SBL regular season stats ranking

Scoring
Lin Chih-jay(TB) 24.5
Tien Lei(Dacin) 22.0
Yang Yu-min(Jutai) 20.0
Chen Hsin-an(Yulon) 16.9
Lo Shin-liang(SINA) 15.3

Rebounding
Tien Lei(Dacin) 11.6
Wu Dai-hao(Jutai) 8.8
Lee Chi-yi(Mars) 8.4
Tsun Wen-din(Yulon) 7.9
Huang Chun-hsiung(SINA) 7.9

Assists
Chen Shih-nian(TB) 5.5
Chou Jun-san(SINA) 5.3
Yen Shin-shu(Mars) 4.6
Chen Huei(Mars) 3.6
Huang Chih-chun(Dacin) 3.5

Blocks
Tsun Wen-din(Yulon) 2.5
Tien Lei(Dacin) 2.4
Wu Dai-hao(Jutai) 2.1
Lee Chi-yi(Mars) 1.6
Chou Ben-tang(BOT) 1.3

Steals
Tien Lei(Dacin) 2.58
Yen Shin-shu(Mars) 2.56
Chen Shih-nian(TB) 2.04
Hsu Tse-shin(Jutai) 2.00
Chen Huei(Mars) 1.88