Tuesday, May 08, 2007

2006-07 SBL final stats leader

Scoring
1. Tien Lei(Dacin) 27.0
2. Jonathan Sanders(VL) 22.8
3. Lin CHih-jay(TB) 21.6
4. Chien Jia-hong(Azio) 20.0
5. Ho Sho-jen(TB) 19.2

Rebounding
1. Jonathan Sanders(VL) 16.1
2. Tien Lei(Dacin) 10.9
3. Delvin Thomas(ETSN) 9.6
4. Tsun Wen-din(Yulon) 7.9
5. Chien Jia-hong(Azio) 7.8

Assists
1. Su Yi-chieh(Dacin) 5.68
2. Lee Hsueh-lin(Yulon) 4.80
3. Chen Shih-nian(TB) 4.60
4. Chou Jun-san(TB) 3.80
5. Lin Chih-jay(TB) 3.67

Steals
1. Wang Chih-chun(Dacin) 1.90
2. Chou Shih-yuan(Yulon) 1.70
3. Lee Wei-min(VL) 1.69
4. Lee Hseuh-lin(Yulon) 1.68
5. Delvin Thomas(ETSN) 1.67

Blocks
1. Tsun Wen-din(Yulon) 2.10
2. Delvin Thomas(ETSN) 2.00
3. Tien Lei(Dacin) 1.39
4. Yua Ying-li(BOT) 1.34
5. Jonathan Sanders(VL) 1.28