Tuesday, December 25, 2007

SBL stats thru Dec. 25

Scoring
1. Ouyang Jin-hen (dmedia) 21.3
2. Jon Sanders (dmedia) 18.5
3. Chen Hsin-an (Yulon) 18.2
4. Hsu Chi-chan (BOT) 17.7
5. Ho Sho-jen (TB) 16.8

Rebounding
1. Jon Sanders (dmedia) 17.8
2. Hsu Chi-chan (BOT) 10.0
3. Chen Hsin-an (Yulon) 9.2
4. Lin Chih-jay (TB) 7.7
5. Tsun Wen-din (Yulon) 7.6

Assists
1. Jon Sanders (dmedia) 6.3
2. Lin Chih-jay (TB) 4.3
3. Chen Shih-nian (TB) 4.3
4. Wang Chih-chun (Dacin) 4.0
5. Chan Hsin-an (Yulon) 3.8

Blocks
1. Tsun Wen-din (Yulon) 1.7
2. Wu Jui-jin (dmedia) 1.5
3. Chen Hsin-an (Yulon) 1.3
4. Ha Hsiao-yuan (TB) 1.2
5. Hsu Chi-chan (BOT) 1.0

Steals
1. Wang Chih-chun (Dacin) 3.2
2. Wu Yong-jen (TM) 2.4
3. Tsai Wen-cheng (PY) 2.0
4. Doug Creighton (PY) 1.7
5. Cheng Jen-wei (dmedia) 1.6