Tuesday, March 13, 2007

SBL stats leaders (thru March 13)

Scoring:
1. Tien Lei(Dacin) 26.8
2. J. Sanders(VL) 22.8
3. Lin Chih-jay(TB) 21.4
4. Ho Sho-jen(TB) 20.1
5. Chien Jia-hong(Azio) 19.4

Rebounding:
1. J. Sanders(VL) 15.9
2. Tien Lei(Dacin) 10.7
3. D. Thomas(ETSN) 9.0
4. Lin Chih-jay(TB) 8.0
5. Chien Jia-hong(Azio) 7.6

Assists:
1. Su Yi-chieh(Dacin) 5.58
2. Lee Hsueh-lin(Yulon) 5.24
3. Chen Shih-nian(TB) 4.84
4. Chou Jun-san(TB) 4.25
5. Lin Chih-jay(TB) 3.89

Steals:
1. Lee Wei-min(VL) 2.20
2. Wang Chih-chun(Dacin) 1.91
3. Yang Yu-min(ETSN) 1.83
4. Chou Shih-yuan(Yulon) 1.76
5. Lee Hsueh-lin(Yulon) 1.65

Blocks:
1. Tsun Wen-din(Yulon) 2.26
2. D. Thomas(ETSN) 1.77
3. Yua Ying-li(BOT) 1.61
4. Tien Lei(Dacin) 1.32
5. Ha Hsiao-yuan(TB) 1.14