Tuesday, March 11, 2008

SBL stats thru. March 11

Scoring
1 Chen Hsin-an(Yulon) 21.7
2 Jon Sanders(dmedia) 21.4
3 Ouyang Jin-hen(dmedia) 19.7
4 Chien Jia-hong (PY) 17.7
5 Ho Sho-jen(TB) 16.2

Rebounding
1 J. Sanders(dmedia) 16.6
2 Chen Hsin-an(Yulon) 8.8
3 Hsu Chi-chan(BOT) 8.7
4 Wu Dai-hao (TB) 7.8
5 Lin Chih-jay(TB) 6.6

Assists
1 J. Sanders(dmedia) 6.00
2 Chen Hsin-an(Yulon) 3.79
3 Wang Chih-chun (Dacin) 3.79
4 Lin Chih-jay(TB) 3.44
5 Chen Shih-nian(TB) 3.41

Blocks
1 Wu Dai-hao(TB) 2.83
2 J. Sanders(dmedia) 1.52
3 Hsu Chi-chan(BOT) 1.22
4 Hsu Wei-sheng (TM) 0.81
5 Chen Hsin-an(Yulon) 0.79

Steals
1 Wang Chih-chun (Dacin) 2.84
2 Wu Yong-jen(TM) 2.00
3 J. Sanders(dmedia) 1.78
4 Hsu Tse-shin(TM) 1.60
5 Hong Chi-chao(TM) 1.56