Wednesday, March 19, 2008

SBL stats thru. March 19

Scoring
1 Chen Hsin-an (Yulon) 22.3
2 Jon Sanders (dmedia) 22.1
3 Ouyang Ching-heng (dmedia) 19.5
4 Chien Chia-hung (PY) 17.4
5 Ho Shou-cheng (TB) 16.5

Rebounding
1 J. Sanders (dmedia) 16.7
2 Hsu Chih-chang (BOT) 9.1
3 Chen Hsin-an (Yulon) 8.7
4 Wu Tai-hao (TB) 7.6
5 Lin Chih-chieh (TB) 6.6

Assists
1 J. Sanders (dmedia) 5.93
2 Chen Hsin-an (Yulon) 3.84
3 Wang Chih-chun (Dacin) 3.75
4 Su Yi-chieh (Dacin) 3.57
5 Lin Chih-jay (TB) 3.41

Blocks
1 Wu Tai-hao (TB) 2.73
2 J. Sanders (dmedia) 1.55
3 Hsu Chih-chang (BOT) 1.20
4 Chen Hsin-an (Yulon) 0.80
5 Hsu Wei-sheng (TM) 0.79

Steals
1 Wang Chih-chun (Dacin) 2.65
2 Wu Yung-jen (TM) 2.00
3 J. Sanders (dmedia) 1.79
4 Hsu Tse-hsin (TM) 1.60
5 Chen Shih-chieh (PY) 1.57