Sunday, April 18, 2010

Dacin clinches regular season champion

達欣艾倫(左)台灣大佛伊爾(右)

April 16
TM 82-79 KKL

TM: A. Foyle 29p+10rb, Yen Cheng-hung 12p+10rb
KKL: S. Hawkins 22p+14rb, Chen Ching-huan 13p+10rb

Yulon 89-75 BOT
Yulon: Lu Cheng-ju 18p+9rb, Chou Shih-yuan 17p, Tseng Wen-ting 16p, Yang Che-yi 13p
BOT: Chen Shun-hsiang 14p, D. Creighton 13p

April 17
TM 93-88(OT) PY

TM: Liu Sheng-yao 24p, A. Foyle 23p+9rb
PY: Chang Yu-lin 19p, J. Sanders 18p+13rb, James Mao 17p

KKL 106-69 Dacin
KKL: S. Hawkins 25p+8rb, Wang Nan-kuei 15p
Dacin: B. Allen 15p+9rb, Tsai Jun-ming 13p+7rb

Yulon 69-64 TB
Yulon: Lee Chi-yi 12p+11rb, Lu Cheng-ju 13p
TB: Ho Shou-cheng 22p, Ha Hsiao-yuan 13p+8rb

April 18
BOT 100-96 KKL

BOT: Chen Shun-hsiang 21p, Chuang Hsiao-wen 12p+12rb, Chang Jung-hsuan 17p, D. Creighton 18p+8rb
KKL: S. Hawkins 44p+13rb, Lin Chih-lung 15p

TM 89-63 Dacin
TM: Hsu Wei-sheng 19p, A. Foyle 14p+7rb, Wei Wei 14p+9rb
Dacin: Chen Tse-wei 22p

PY 107-71 TB
PY: Chien Chia-hung 17p+13rb, Tsai Wen-cheng 15p, J. Sanders 11p+12rb+6a
TB: Ho Shou-cheng 16p+9rb, Wang Chien-wei 12p+7rb

Standing
Dacin 19-10
Yulon 18-11
PY 17-12
TB 16-13
TM 14-15
KKL 13-15
BOT 4-25

金酒王男桂(右)台銀張博勝(左)

Wang Nan-kuei, KKL

台啤王建惟(左)璞園簡嘉宏(右)

PY's Chien Chia-hung

台啤陳世念(左)璞園桑德斯(右)

Jon Sanders

金酒尚恩(左)台銀簡浩(右)

Shawn Hawkins (L) and Doug Creighton

台灣大魏維(左)達欣陳昱安(右)

TM's Wei Wei drives past Dacin's Chen Yi-an

(Photos: ESPN Taiwan)