Wednesday, April 25, 2007

SBL stats leaders (thru April 24)

Scoring:
1. Tien Lei(Dacin) 26.2
2. Jonathan Sanders(VL) 22.8
3. Lin Chih-jay(TB) 21.4
4. Chien Jia-hong(Azio) 19.8
5. Ho Sho-jen(TB) 19.5

Rebounding:
1. Jonathan Sanders(VL) 16.0
2. Tien Lei(Dacin) 10.9
3. Delvin Thomas(ETSN) 9.7
4. Chien Jia-hong(Azio) 7.8
5. Lin Chih-jay(TB) 7.7

Assists:
1. Su Yi-chieh(Dacin) 5.6
2. Lee Hsueh-lin(Yulon) 5.0
3. Chen Shih-nian(TB) 4.6
4. Chou Jun-san(TB) 4.3
5. Lin Chih-jay(TB) 3.7

Blocked Shots:
1. Tsun Wen-din(Yulon) 2.19
2. Delvin Thomas(ETSN) 1.96
3. Tien Lei(Dacin) 1.37
4. Yua Ying-li(BOT) 1.36
5. Wu Dai-hao(ETSN) 1.30

Steals:
1. Wang Chih-chun(Dacin) 2.00
2. Lee Wei-min(VL) 1.76
3. Chou Shih-yuan(Yulon) 1.76
4. Lee Hsueh-lin(Yulon) 1.70
5. Yang Yu-min(ETSN) 1.61