Wednesday, January 23, 2008

SBL stats thru. Jan. 22

Scoring
1 Chen Hsin-an(Yulon) 20.8
2 Ouyang Jin-hen(dmedia) 18.5
3 Jon Sanders(dmedia) 18.1
4 Ho Sho-jen(TB) 16.1
5 Chang Chi-feng(Dacin) 15.6

Rebounding
1 J. Sanders(dmedia) 16.5
2 Hsu Chi-chan(BOT) 10.1
3 Chen Hsin-an(Yulon) 8.3
4 Lin Chih-jay(TB) 6.9
5 Tsun Wen-din(Yulon) 6.6

Assists
1 J. Sanders(dmedia) 5.4
2 Lin Chih-jay(TB) 3.9
3 Chen Shih-nian(TB) 3.8
4 Wu Yong-jen(TM) 3.7
5 Chen Hsin-an(Yulon) 3.5

Blocks
1 Wu Dai-hao(TB) 3.08
2 Tsun Wen-din(Yulon) 2.08
3 Hsu Chi-chan(BOT) 1.40
4 Chuan Hsiao-wen(BOT) 0.88
5 J. Sanders(dmedia) 0.87

Steals
1 Wu Yong-jen(TM) 2.2
2 J. Sanders(dmedia) 2.1
3 Hong Chi-chao(TM) 1.8
4 Chen Shi-jay(PY) 1.7
5 Hsu Hao-cheng(TB) 1.6