Wednesday, January 09, 2008

SBL stats thru Jan. 6

Scoring
1. Chen Hsin-an, Yulon 20.1
2. Ouyang Jin-hen, dmedia 18.7
3. Jon Sanders, dmedia 18.6
4. Chang Chi-feng, Dacin 16.4
5. Hsu Chi-chan, BOT 16.0

Rebounding
1. Jon Sanders, dmedia 16.1
2. Hsu Chi-chan, BOT 10.0
3. Chen Hsin-an, Yulon 8.4
4. Wu Dai-hao, TB 7.5
5. Tsun Wen-din, Yulon 7.0

Assists
1. Jon Sanders, dmedia 5.5
2. Chen Shih-nian, TB 4.4
3. Wu Yong-jen, TM 3.5
4. Lin CHih-jay, TB 3.5
5. Chen Hsin-an, Yulon 3.3

Steals
1. Wu Yong-jen, TM 2.27
2. Hong Chi-chao, TM 1.64
3. Hsu Hao-cheng, TB 1.55
4. Cheng Jen-wei, dmedia 1.50
5. Jon Sanders, dmedia 1.45

Blocks
1. Wu Dai-hao, TB 3.1
2. Tsun Wen-din, Yulon 2.2
3. Wu Jui-jin, dmedia 1.1
4. Jon Sanders, dmedia 0.9
5. Chen Hsin-an, Yulon 0.9