Wednesday, January 08, 2003

2002 HBL Second Round Stats Leaders

Scoring
1. Chen Shi-jay(Tsaishin) 29.6
2. Liu Shen-yao(Chiang-shu) 22.1
3. Yen Jen-hung(Sanmin) 19.6
4. Huang Chi-feng(SHinjung) 19.2
5. Hsieh Qun-jay(Nan-shan) 18.4
6. Hsu Shi-chin(Nan-shan) 17.8
7. Hong Chi-chan(Tsai-shin) 17.6
8. Chao Sze-chi(Ping-tung) 17.4
9. Deng An-chen(Nan-shan) 16.4
10. Chen Guo-tang(Yilan) 16.4

Rebounding
1. Jian Chia-hung(Tsai-shin) 11.8
2. Huang Peng-yu(Nan-shan) 9.6
3. Yen Jen-hung(Sanmin) 8.8
4. Yu Chi-shien(Yilan) 8.5
5. Wu Dai-hao(Tsai-shin) 8.0
6. Wang Yi-jay(Ping-tung) 7.3
7. Jian Chao-lung(Yilan) 7.2

Assists
1. Hong Chi-shan(Tsai-shin) 4.8
2. Hsieh Qun-jay(Nan-shan) 4.6
3. Chen Shi-jay(Tsai-shin) 4.0
4. Lai Yun-chang(Miaoli) 3.8
5. Su Yu-jay(Chiang-shu) 3.6

Steals
1. Hong Chi-shan(Tsai-shin) 3.2
2. Chen Shi-jay(Tsai-shin) 3.0
3. Nian Wei-an(Gao-yuan) 2.8
4. Huang Chi-ho(Song-shan) 2.6
5. Su Yi-jay(Chiang-shu) 2.1

Blocks
1. Yu Chi-shien(Yilan) 2.8
2. Wang Chuan-jian(Gao-yuan) 2.6
3. Yen Jen-hung(Sanmin) 2.1
4. Hong Ying-tse(Chiang-shu) 2.1
5. Wu Dai-hao(Tsai-shin) 2.0

3PT FG pct. (min. 20 FG attempts)
1. Hong Chi-shan(Tsai-shin) 24-38 63%
2. Liu Shen-yao(Chiang-shu) 24-57 44%
3. Chen Shi-jay(Tsai-shin) 21-49 43%