Tuesday, February 09, 2010

SBL stats leaders (Thru Feb. 7)

Scoring
1. Shawn Hawkins, KKL 26.7
1. Alexus Foyle, TM 26.7
3. Cheng Jen-wei, KKL 21.1
4. Jon Sanders, PY 20.4
5. Jeff Jones, BOT 18.8
6. Yang Ching-min, TB 18.0
7. Ouyang Ching-heng, TM 16.9
8. Chen Shun-hsiang, BOT 16.1
9. Tseng Wen-ting, Yulon 15.9
10. Chang Chih-feng, Dacin 15.4

Rebounding
1. Jon Sanders, PY 13.2
2. Jeff Jones, BOT 11.7
3. Tseng Wen-ting, Yulon 10.6
4. Shawn Hawkins, KKL 10.1
5. Alexus Foyle, TM 10.0

Assists
1. Tseng Wen-ting, Yulon 4.3
2. Su Yi-chieh, Dacin 4.2
3. Chen Shih-nian, TB 4.1
4. Wu Yung-jen, TM 4.0
5. Jon Sanders, PY 3.7

Steals
1. Cheng Chih-feng, Dacin 1.9
1. Tseng Wen-ting, Yulon 1.9
3. Shawn Hawkins, KKL 1.8
4. Jon Sanders, PY 1.7
4. Lee Hsueh-lin, Yulon 1.7

Blocks
1. Tseng Wen-ting, Yulon 3.7
2. Cheng Jen-wei, KKL 2.3
3. Byron Allen, Dacin 1.5
4. Wu Tai-hao, TB 1.3
5. Tien Lei, Dacin 1.3