Wednesday, March 24, 2010

2010 SBL stats leaders (thru March 23)

Scoring
1. Shawn Hawkins, KKL 26.2
2. Derek Stribling, TB 20.0
3. Cheng Jen-wei, KKL 19.6
4. Chen Shun-shiang, BOT 18.5
5. Yang Ching-min, TB 17.9

Rebounding
1. Jon Sanders, PY 12.7
2. Jeff Jones, BOT 11.1
3. Shawn Hawkins, KKL 10.9
4. Tseng Wen-ting, Yulon 9.9
5. Derek Stribling, TB 9.6

Assists
1. Chen Shih-nian, TB 4.2
2. Wu Yung-jen, TM 4.1
3. Tseng Wen-ting, Yulon 4.0
4. Jon Sanders, PY 3.8
5. Chen Chih-chung, Yulon 3.6

Steals
1. Chang Chih-feng, Dacin 2.4
2. Tseng Wen-ting, Yulon 2.0
3. Jon Sanders, PY 1.6
4. Chen Shun-shiang, BOT 1.6
5. Ouyang Ching-heng, TM 1.6

Blocked Shots
1. Tseng Wen-ting, Yulon 2.9
2. Cheng Jen-wei, KKL 1.8
3. Jeff Jones, BOT 1.7
4. Derek Stribling, TB 1.6
5. Byron Allen, Dacin 1.4