Monday, March 01, 2010

SBL Feb. 27-28 results

璞園桑德斯 J. Sanders

Feb. 27
PY 98-84 KKL

PY: J. Sanders 33p+14rb+5a, James Mao 18p+8rb, Chen Shih-chieh 16p+7rb, Chien Chia-hung 13p+10rb
KKL: S. Hawkins 33p+13rb, Cheng Jen-wei 18p, Lin Chih-lung 16p

TM 85-72 BOT
TM: A. Foyle 38p+13rb, Wu Yung-jen 11p+7rb+11a, Liu Sheng-yao 19p
BOT: Chen Shun-hsiang 30p, Chen Yu-chih 12p+8rb, J. Jones 11p+5rb+4a

Yulon 78-77 TB
Yulon: Yang Che-yi 14p, Lee Hsueh-lin 13p+5s, Tseng Wen-ting 11p+12rb+6a+4s, Chou Shih-yuan 12p, Chen Chih-chung 11p
TB: Wu Tai-hao 16p+10rb, D. Stribling 15p+7rb, Yang Ching-min 19p

Feb. 28
PY 80-69 Dacin

PY: J. Sanders 15p+12rb+5s, Huang Chih-feng 16p, James Mao 14p
Dacin: Tien Lei DNP, Chang Chih-feng 24p

Yulon 72-66 BOT
Yulon: Lee Hsueh-lin 18p, Tseng Wen-ting 14p
BOT: Chen Shun-hsiang 17p, J. Jones 13p+14rb, Chang Po-sheng 13p

KKL 80-74 TM
KKL: S. Hawkins 27p+16rb
TM: A. Foyle 24p+15rb, Liu Sheng-yao 19p, Wu Yung-jen 17p

Standing:
Dacin 10-3
KKL 9-4
Yulon 7-6
TB 6-6
TM 6-7
PY 6-7
BOT 1-12

台銀簡浩頸部受傷送醫

Doug Creighton, BOT

台灣大佛伊爾(右)

Alexus Foyle, TM

台啤得瑞克

Derek Stribling, TB

台銀總教練賴良忠抗議判決

Lai Liang-chung, BOT head coach

裕隆李啟億(左)台銀陳順詳(右)

Lee Chi-yi (L) and BOT's Chen Shun-hsiang

裕隆曾文鼎(2)

Tseng Wen-ting, Yulon

金酒林志隆(中)

Lin Chih-lung, KKL

(Photos: ESPN Taiwan)