Wednesday, February 14, 2007

2007 SBL All-Star Game slam-dunk and shootout participants

Slam-dunk Contest participants:
TB: Wu Rui-jin
BOT: Hsu Chi-chan
Azio: Chang Yu-lin
Yulon: Lu Cheng-ju
Dacin: Cheng Shi-han
VL: Jonathan Sanders

Three-Point Shootout participants:
TB: Chen Shih-nian, Pan Jen-der
BOT: Chien Ming-fu, Chen Shun-hsiang
Azio: Zuo Tsun-kai, Hong Chih-shan
ETSN: Cheng Jen-wei, Chen Jin-hwan
Yulon: Lee Hsueh-lin, Chang Yi-wen
Dacin: Wang Chih-chun, Tien Lei
VL: Wu Cheng-yu, Chen Li-wei