Thursday, February 15, 2007

SBL All-Star Game roster announced


(Lee Hsueh-lin is the top vote-getter in 2007
SBL All-Star Game, photo courtesy of ESPN Taiwan)

Top vote-getter: Lee Hsueh-lin (Yulon)
First-timers: Yua Ying-li (BOT), Shin Jin-jan (ETSN), Chien Jia-hong (Azio), Huang Bao-tse (ETSN), Wu Chih-wei (Yulon), Wu Chih-yuan (TB)

Red Team
Starters:
G Lee Hsueh-lin (Yulon) 43991
F Chen Hsin-an (Yulon) 39621
G Chou Shih-yuan (Yulon) 38828
F Tsun Wen-din (Yulon) 34201
C Wu Chih-wei (Yulon) 28272*

Reserves:
Yang Chin-min (BOT)
Yang Yu-min (ETSN)
Yua Ying-li (BOT)*
Shin Jin-jan (ETSN)*
Chien Jia-hong (Azio)*
Huang Bao-tse (ETSN)*
Lu Cheng-ju (Yulon)

Head coach: Lee Yun-kwang (Yulon)

White Team
Starters:

F Lin Chih-jay (TB) 43419
F Tien Lei (Dacin) 42646
G Su Yi-chieh (Dacin) 33864
C Wu Chih-yuan (TB) 32552*
G Lo Shin-liang (TB) 28512

Reserves:
Ho Sho-jen (TB)
Wang Chih-chun (Dacin)
Chang Chi-feng (Dacin)
Chen Shih-nian (TB)
Yang Che-yi (VL)
Jonathan Sanders (VL)
Lee Chi-yi (VL)

Head coach: Yen Jia-hua (TB)

* - first time All-Star