Monday, April 06, 2009

SBL Stats Leaders thru April 5

Scoring
1. Yang Ching-min, TB 19.2
2. Chang Chih-feng, Dacin 18.8
3. Tseng Wen-ting, Yulon 17.6
4. Hsu Chih-chan, BOT 15.9
5. Chen Ching-hwan 15.7
6. Tien Lei, Dacin 15.1
7. Lin Chih-chieh, TB 14.9
8. Cheng Jen-wei, KKL 14.4
9. Ouyang Ching-heng, TM 14.3
10. Chien Chia-hong, PY 14.1
11. Chen Shun-hsiang, BOT 13.9
12. Wu Yong-jen, TM 12.9
13. James Mao, PY 12.4
13. Yang Che-yi, Yulon 12.4
15. Chen Shih-chieh, PY 12.0

Rebounding
1. Byron Allen, Dacin 9.6
2. Tseng Wen-ting, Yulon 9.5
3. Hsu Chih-chan, BOT 7.8
4. Chen Ching-hwan, KKL 6.9
5. Lin Chih-chieh, TB 6.8
5. Tien Lei, Dacin 6.8
7. Wu Tai-hao, TB 6.7
8. Cheng Jen-wei, KKL 6.6
9. Ho Shou-cheng, TB 5.9
10. Hsiao Yuan-chan, KKL 5.3

Assists
1. Wu Yong-jen, TM 4.5
2. Chen Shih-chieh, PY 4.2
3. Tseng Wen-ting, Yulon 3.8
4. Hsu Tse-hsin, TM 3.6
5. Chen Shih-nian, TB 3.6

Steals
1. Chen Ching-hwan, KKL 1.90
2. Lin Ching-pang, PY 1.86
3. Chang Chih-feng, Dacin 1.82
4. Chen Shih-chieh, PY 1.75
5. Wu Yong-jen, TM 1.74

Blocks
1. Tseng Wen-ting, Yulon 2.20
2. Tien Lei, Dacin 1.82
3. Hsu Chih-chan, BOT 1.76
4. Wu Tai-hao, TB 1.70
5. Hsu Wei-sheng, TM 1.14