Friday, April 24, 2009

SBL Stats thru April 19

Points Per Game
1. Yang Ching-min, TB    19.0
2. Chang Chih-feng, Dacin    18.0
3. Tseng Wen-ting, Yulon    16.9
4. Hsu Chih-chan, BOT    16.2
5. Tien Lei, Dacin    15.8
6. Lin Chih-chieh, TB    15.5
7. Chen Ching-hwan    15.5
8. Ouyang Ching-heng, TM    15.1
9. Chien Chia-hong, PY    14.8
10. Chen Shun-hsiang, BOT    14.7
11. Cheng Jen-wei, KKL    14.1
12. Mario Boggan, TM    13.3
13. Ho Shou-cheng, TB    12.8
14. Wu Yong-jen, TM    12.5
15. James Mao, PY    12.5

Rebounds Per Game
1. Byron Allen, Dacin    10.0
2. Tseng Wen-ting, Yulon    9.0
3. Hsu Chih-chan, BOT    8.1
4. Tien Lei, Dacin    7.1
5. Lin Chih-chieh, TB    6.9
6. Wu Tai-hao, TB    6.9
7. Chen Ching-hwan, KKL    6.7
8. Cheng Jen-wei, KKL    6.5
9. Mario Boggan, TM    6.2
10. Ho Shou-cheng, TB    6.0

Assists Per Game
1. Wu Yong-jen, TM        4.3
2. Tseng Wen-ting, Yulon    4.1
3. Su Yi-chieh, Dacin    4.0
4. Chen Hsin-an, Yulon    4.0
5. Chen Shih-nian, TB    3.9

Steals Per Game
1. Lin Chih-long, BOT    2.0
2. Chang Chih-feng, Dacin    1.8
3. Wang Chih-chung, Dacin    1.8
4. Wu Yong-jen, TM        1.7
5. Chen Ching-hwan, KKL    1.7

Blocks Per Game
1. Tseng Wen-ting, Yulon    2.1
2. Wu Tai-hao, TB    1.8
3. Tien Lei, Dacin    1.6
4. Hsu Chih-chan, BOT    1.5
5. Cheng Jen-wei, KKL    1.3