Thursday, July 24, 2008

Women Jones Cup images

Image0722-1817(TV73)

Woori Bank vs. Malaysia.

Image0722-1817(TV73)(1)

A Malaysian player.

Image0722-1845(TV73)(1)

Kew Suik-may, Malaysia.

Image0722-1952(TV73)(2)

Cheng Hui-yun, Taiwan.

Image0722-2050(TV73)(1)

Chien Wei-chuan, Taiwan.

Image0722-2051(TV73)

Chien Wei-chuan, Taiwan.

Image0722-2051(TV73)(3)

Chien Wei-chuan, Taiwan.

Image0724-2034(TV73)

Chu Yung-hsuan, Taiwan.