Tuesday, May 05, 2009

Final SBL stats leaders

Scoring
1. Yang Ching-min, TB 19.0
2. Chang Chih-feng, Dacin 18.0
3. Hsu Chih-chan, BOT 17.3
4. Tseng Wen-ting, Yulon 16.7
5. Lin Chih-chieh, TB 16.3
6. Ouyang Ching-heng, TM 16.0
7. Chen Ching-hwan, KKL 15.7
8. Tien Lei, Dacin 15.4
9. Chien Chia-hong, PY 14.2
10. Chen Shun-hsiang, BOT 14.2
11. Cheng Jen-wei, KKL 14.1
12. Tsai Wen-cheng, PY 13.5
13. Mario Boggans, TM 13.3
14. Ho Shou-cheng, TB 13.1
15. Wu Yong-jen, TM 12.1

Rebounding
1. Byron Allen, Dacin 9.9
2. Tseng Wen-ting, Yulon 9.3
3. Hsu Chih-chan, BOT 8.4
4. Lin Chih-chieh, TB 7.1
5. Wu Tai-hao, TB 7.0
6. Chen Ching-hwan, KKL 6.9
7. Tien Lei, Dacin 6.9
8. Cheng Jen-wei, KKL 6.5
9. Mario Boggans, TM 6.2
10. Ho Shou-cheng, TB 6.0

Assists
1. Chen Chih-chung, Yulon 4.5
2. Tseng Wen-ting, Yulon 4.4
3. Wu Yong-jen, TM 4.1
4. Chen Shih-nian, TB 3.9
5. Su Yi-chieh, Dacin 3.8

Steals
1. Lin Chih-long, BOT 2.0
2. Chang Chih-feng, Dacin 1.8
3. Chen Ching-hwan, KKL 1.8
4. Wu Yong-jen, TM 1.6
5. Hsu Tse-shin, TM 1.5

Blocks
1. Tseng Wen-ting, Yulon 2.1
2. Wu Tai-hao, TB 2.0
3. Tien Lei, Dacin 1.6
4. Hsu Chih-chan, BOT 1.4
5. Cheng Jen-wei, KKL 1.3