Thursday, March 05, 2009

2009 UBA awards

Most Valuable Player: Wu Tai-hao, NTNU

Best Five:
Wu Tai-hao
Chien Chia-hong, NTNU
Lin Ching-pang, CCU
Wang Hao-chi, Hsing Wu Coll.
Lai Kuo-wei, NTUA

Freshman of the year: Wang Hao-chi