Thursday, January 13, 2011

SBL stats leader thru Jan. 12

Scoring
1. Chang Jung-hsuan, KKL 19.2
2. E. Jones, TB 18.4
3. R. Jones-Jennings, PY 18.1
4. M. Dove, TM 17.5
5. Chen Shun-hsiang, BOT 15.3
6. S. Hawkins, KKL 15.0
7. Tien Lei, Dacin 14.8
8. Chien Chia-hong, PY 14.8
9. K. Gayden, Dacin 14.7
10. Chen Ching-huan, KKL 14.6

Rebounding
1. R. Jones-Jennings, PY 20.6
2. M. Dove, TM 13.0
3. K. Gayden, Dacin12.8
4. S. Hawkins, KKL 12.7
5. J. Faulknor, BOT 12.3
6. E. Jones, TB 11.5
7. S. Bailey, KKL 11.0
8. Tseng Wen-ting, Yulon 9.8
9. Tien Lei, Dacin 9.2
10 Wu Chien-lung, Yulon 8.6

Steals
1. M. Dove, TM 2.3
2. Lin Jui-kun, BOT 2.1
3. Chou Shih-yuan, Yulon 2.1
4. S. Bailey, KKL 2.0
5. S. Hawkins, KKL 2.0

Blocked Shots
1. Tseng Wen-ting, Yulon 4.1
2. S. Bailey, KKL 2.0
3. Tien Lei, Dacin 1.8
4. Wu Tai-hao, TB 1.8
5. M. Dove, TM 1.7

Assists
1. Wu Yong-jen, TM 4.0
2. Su Yi-chieh, TM 3.3
3. Chen Shih-nian, TB 3.3
4. Chen Shun-hsiang, BOT 3.1
5. Lin Jui-kun, BOT 2.9