Sunday, January 24, 2010

SBL Stats (Jan. 23)

Scoring
1. Jon Sanders, PY 23.2
1. Shawn Hawkins, KKL 23.2
3. Ouyang Ching-heng, TM 21.5
4. Tseng Wen-ting, Yulon 16.7
5. Cheng Jen-wei, KKL 16.6
6. Tien Lei, Dacin 16.4
7. Yang Ching-min, TB 15.4
8. Tsai Wen-cheng, PY 14.6
9. Sun Huan-po, BOT 14.2
10. Chang Chih-feng, Dacin 14.0
11. James Mao, PY 13.4
12. Hsu Chih-chang, BOT 13.4
13. Chen Shun-hsiang, BOT 13.2
14. Chou Shih-yuan, Yulon 12.2
15. Jeff Jones, BOT 12.0
16. Chen Chih-chun, Yulon 11.5
17. Delvin Thomas, TB 11.0
18. Byron Allen, Dacin 10.8
19. Chen Ching-huan, KKL 10.8
20. Wu Yung-jen, TM 10.4

Rebounding
1. Jon Sanders, PY 13.2
2. Tseng Wen-ting, Yulon 11.2
3. Tien Lei, Dacin 10.0
4. Shawn Hawkins, KKL 9.4
5. Delvin Thomas, TB 9.0
6. Cheng Jen-wei, KKL 8.6
7. Byron Allen, Dacin 7.8
8. James Mao, PY 7.2
9. Antonio Grant, TM 6.8
10. Wu Tai-hao, TB 6.0
10. Chang Chih-feng, Dacin 6.0

Assists
1. Jon Sanders, PY 5.0
2. Tien Lei, Dacin 4.0
3. Sun Huan-po, BOT 3.6
4. Tseng Wen-ting, Yulon 3.5
5. Chen Shih-nian, TB 3.4